Καταστατικό

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ  Α.Ε.
   “ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ”

   

  Άρθρο 1ο:  Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

  Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο των εργαζομένων στην Ανώνυμο Εταιρεία “Κτηματολόγιο” (ΚΤ) με την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ“ (ΣΕΚΤ)  και έδρα την Αθήνα.
  Το Σωματείο έχει σφραγίδα με την πλήρη επωνυμία του στην περιφέρεια και τη συντετμημένη επωνυμία του στο κέντρο.

  Άρθρο 2ο: Σκοποί

  Σκοποί του Σωματείου είναι:
  α) Η μελέτη, προστασία, προαγωγή, ενίσχυση και διαφύλαξη των επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών,  ηθικών,  οικονομικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών.
  β) Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία συνδικαλιστική δράση.
  γ) Η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου και η βελτίωση του βιοτικού και επαγγελματικού τους επιπέδου.
  δ) Η κατοχύρωση και προαγωγή των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.                                                                         
  ε) Η μέριμνα για τη βελτίωση της εργατικής, κοινωνικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και η επιδίωξη σωστής και πιστής εφαρμογής τους.
  στ) Η κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας

  Άρθρο 3ο: Μέσα 

  Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:
  α) Η ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης στα μέλη του και η κατάδειξη σε αυτά των πλεονεκτημάτων της συνδικαλιστικής οργανώσεως τους.
  β) Ο καταρτισμός και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή οιασδήποτε άλλης μορφής συμβάσεως εργασίας καθώς και η συμμετοχή του στις διαιτητικές ρυθμίσεις των συλλογικών διαφορών εργασίας κατά τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
  γ) Η ίδρυση ταμείου έκτακτης ενισχύσεως των μελών του (Ταμείο αλληλοβοήθειας των μελών του)
  δ) Η ίδρυση βιβλιοθήκης, λέσχης, ή άλλων κέντρων ψυχαγωγίας, η οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ( διαλέξεις, προβολές, εκδρομές κ.τ.λ. )
  ε) Η ανάπτυξη στενών δεσμών  αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών.
  στ) Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας
  ζ) Η συγκρότηση από τη γενική συνέλευση ή το Δ.Σ., επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης επαγγελματικών και άλλων θεμάτων εξειδικεύσεως του προσωπικού
  η) Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, παραστάσεις ενώπιον Αρχών, απεργίες κ.τ.λ.
  θ) Δημιουργία καταναλωτικού ή / και οικοδομικού συνεταιρισμού.
  ι) Συμμετοχή σε ανάλογες ελληνικές και διεθνής οργανώσεις, που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

  Άρθρο 4ο: Πόροι

  Πόροι του Σωματείου είναι:
  1. Το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ και καταβάλλεται  "εφ' άπαξ" κατά την εγγραφή.
  2. Η μηνιαία συνδρομή η οποία ανέρχεται σε τρία (3) Ευρώ.
  Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
   3. Οι έκτακτες εισφορές, οι οποίες είναι προαιρετικές για τα μέλη. Το δικαίωμα εγγραφής, η μηνιαία συνδρομή, οι έκτακτες εισφορές και κάθε άλλο ποσό το οποίο καταβάλλεται  στο Σωματείο από τα μέλη του, θα παρακρατούνται μέσω του τμήματος μισθοδοσίας  της ΚΤ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.      
  4. Οι κάθε μορφής ενισχύσεις και  επιχορηγήσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τους συνδικαλιστικούς φορείς.
  5. Κάθε ποσόν που προέρχεται από προσόδους περιουσίας του Σωματείου, από γιορτές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
    Κληρονομιές καταλειπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε "επ’ωφελεία απογραφής".
     Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
      Απαγορεύεται επίσης η λήψη προμήθειας από το Σωματείο κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.                                                     
  6.  Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό σε μία από τις Τράπεζες της Αθήνας, στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
   7. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.

  Άρθρο 5ο: Βιβλία του Σωματείου

  1.Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
  α)  Μητρώου Μελών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής.
  β)   Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ)   Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
  δ) Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου.
  ε) Περιουσίας, στο οποίο αναφέρεται λεπτομερώς η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
  στ) Κάθε Βιβλίο, το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθεί.
    2. Όλα τα Βιβλία είναι αριθμημένα και πριν από κάθε χρήση θεωρούνται από την εποπτεύουσα το Σωματείο αρχή.                  
    3. Τα γραμμάτια εισπράξεων  προτού χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από την ελεγκτική επιτροπή
    4. Κάθε μέλος δικαιούται, μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να λαμβάνει γνώση των Βιβλίων του Σωματείου.

   


  Άρθρο 6ο: Μέλη Σωματείου - Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

  1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι (σε οποιοδήποτε περιοχή της Ελλάδας ) στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο απαιτείται :
  Α. Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  Β. Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) μηνών στην εταιρία.
  Γ. Δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλου εργατικού σωματείου εκτός της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..
  2. Κάθε μέλος μπορεί, επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα, να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.   Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.
  3. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, τις μηνιαίες συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές.
  4 Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα με μόνη προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν υπάγονται στις περιπτώσεις γ και δ του επομένου άρθρου.


  Άρθρο 7ο:  Πειθαρχική τιμωρία μελών.

  Στα μέλη που παραβαίνουν το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί λόγω συλλογικών συμβάσεων ή στα μέλη που επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς τα συμφέροντα του Σωματείου επιβάλλονται οι εξής ποινές:
  α) Έγγραφη επίπληξη.
  β) Μομφή.
  γ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι και ένα (1) έτος.
  δ) Οριστική διαγραφή από τη δύναμη του Σωματείου.
     Ειδικότερα:
  1. Οι ποινές της έγγραφης επίπληξης και της μομφής επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των 5/7 αυτού.
  2. Οι ποινές διαγραφής που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων. 
  3.Για την επιβολή κάθε πειθαρχικής ποινής τηρείται η εξής διαδικασία :
  α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως σε απολογία το υπό κατηγορία μέλος.
  β) Η απολογία πρέπει να υποβληθεί σε αυτό το αργότερο εντός 15 ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.
  Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
  4. Αν το Δ.Σ. κρίνει ότι η ποινή που πρέπει να επιβληθεί είναι η προσωρινή ή η οριστική διαγραφή παραπέμπει το θέμα στη Γ.Σ. Μέχρι την έκδοση απόφασης από τη Γ.Σ. ή ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται.
  5. Μέλος που τιμωρήθηκε με διαγραφή μέχρι και ένα (1) έτος, επανεντάσσεται στη δύναμη του Σωματείου αυτοδικαίως αμέσως μετά τη λήξη της ποινής του. Η διάρκεια της ποινής υπολογίζεται από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση διαγραφής (της ημέρας αυτής συνυπολογιζομένης).
  6. Μέλος που τιμωρήθηκε με  διαγραφή από τη δύναμη του Σωματείου, μπορεί να
  επανεγγραφεί στο Σωματείο μόνο μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον χρόνου από την επιβολή της ποινής του.  Η επανεγγραφή μπορεί να γίνει μόνο μετά από αίτησή του και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων.
  7. Καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής διαγραφής  μέχρι ενός έτους παύει η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς του μέλους.
  8. Μέλος του Σωματείου διαγράφεται αν αποβάλλει με τη θέλησή του ή με αμετακίνητη δικαστική απόφαση την ιδιότητα του εργαζομένου στην εταιρία ή το ζητήσει με αίτηση του. Μέλη που αποχωρούν οικειοθελώς γίνονται δεκτά στο σωματείο ως νέα μέλη.

  Άρθρο 8ο: Όργανα του Σωματείου

  Όργανα του Σωματείου είναι    α)  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
                                                   β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
                          γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

  Τα ανωτέρω Όργανα μπορούν να αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό με τις συντετμημένες ονομασίες τους (αρχικά λέξεων).

  Άρθρο 9ο:  Η Γενική Συνέλευση  (Γ.Σ)

  Η  Γ.Σ. των  μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.
  Ασκεί την ανωτάτη εποπτεία σε όλα τα όργανα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου.

  Άρθρο 10ο:  Σύγκληση και  διεξαγωγή   Γ.Σ.

  1. Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Σωματείου με ανακοίνωση του  Δ.Σ. που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.
     Η ανακοίνωση δημοσιοποιείται με ανάρτησή της, στους εργασιακούς χώρους που υπηρετούν τα μέλη του Σωματείου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. (της ημερομηνίας αυτής μη συνυπολογιζομένης).
     Προκειμένου για Γ.Σ. με θέμα "αρχαιρεσίες", οι ανακοινώσεις αναρτώνται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ  (της ημερομηνίας αυτής μη συνυπολογιζομένης).
  2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου  μελών.
    Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα εντός 15 το πολύ ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου  μελών.  Αν και στη δεύτερη Γ.Σ. δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται, εντός νέου 15νθημέρου, τρίτη Γ.Σ. στην οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου  μελών.
     Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. ματαιώνεται και δεν μπορεί να συγκληθεί πριν παρέλθει δίμηνο, οπότε θεωρείται σαν πρώτη.
  3.  Πρώτο θέμα της Γ.Σ.  είναι η εκλογή Προεδρείου, αποτελουμένου από Πρόεδρο, Γραμματέα και μέλος, το οποίο θα διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.
    Η  διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Γ.Σ. διεξάγεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ.
     Η διαδικασία εκλογής του Γραμματέα και του μέλους διεξάγεται υπό την προεδρία του ως άνω εκλεγέντος Προέδρου της Γ.Σ.
  4. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

  Άρθρο 11ο: Τακτική Γ.Σ.

  1. Πραγματοποιείται μια (1) φορά το χρόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου. Η σύγκληση και διεξαγωγή της μπορεί να γίνει και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και μετά από απόφαση του Δ.Σ..
  2. Σε αυτήν υποβάλλεται προς έγκριση:
  - Ο ισολογισμός του Σωματείου για το προηγούμενο έτος,
  -  Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους,
  - Ο απολογισμός της δράσης του Δ.Σ. (Έκθεση Πεπραγμένων) και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής  για το προηγούμενο έτος.
  3. Η  Γ. Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
  4. Περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη και συζητείται κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ., 10 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. (της ημερομηνίας αυτής μη συνυπολογιζομένης), και είναι υπογεγραμμένο από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

  Άρθρο 12ο: Έκτακτη Γ.Σ.

  Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
  α)  Όταν το Δ.Σ. κρίνει τη σύγκλησή της αναγκαία.
  β) Όταν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα καθώς και οι λόγοι (περιληπτικά) που επιβάλλουν τη σύγκλησή της.
  γ) Όταν ζητηθεί από την  Ε.Ε. με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και να αναπτύσσονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκλησή της.

  Στις περιπτώσεις (β) και (γ), το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός το πολύ 30 ημερών από την επίδοση της αίτησης.

  Άρθρο 13ο: Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

  1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που, από τη νομοθεσία ή το παρόν Καταστατικό, προβλέπεται αυξημένη.
  2. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
  3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να γίνει ή με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση των παρόντων ή μυστική, κατά την κρίση της Γ.Σ.
  4.  Αποφάσεις αναφερόμενες σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, σε έγκριση λογοδοσίας, σε εκλογές συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων σε ένωση και σε κήρυξη απεργίας είναι έγκυρες μόνον εφ' όσον λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
  5. Απόφαση διάλυσης του Σωματείου ή τροποποίησης του Καταστατικού δεν είναι έγκυρη αν δεν ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων σε  Γ.Σ. ειδικά συγκαλουμένη και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον  των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

  Άρθρο 14ο: Διοικητικό Συμβούλιο  (Δ.Σ.)

  1.  Το Σωματείο διοικείται από το  Δ.Σ.
  Το  Δ.Σ αποτελείται από επτά (7) μέλη και τα πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη του. Εκλέγεται κάθε διετία με μυστική, δια ψηφοδελτίων,  ψηφοφορία των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.
  2. Τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. και της  Ε.Ε. είναι άμισθα και τιμητικά. Είναι όμως δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, να αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης και παράστασης στα μέλη του Δ.Σ ή της Ε.Ε.
  3. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα ίδια τους ή τις συζύγους τους και συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις ληφθείσες σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

  Άρθρο 15 :  Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

  Μέσα σε δέκα  (10), το πολύ, ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα εκλογής του  (της ημέρας αυτής μη συνυπολογιζομένης), το Δ.Σ. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόσκληση του πρώτου κατά σειράν επιτυχίας μέλους, υπό την προεδρία του οποίου και διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη  Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού  Γραμματέα και Ταμία,  ως εξής:
  Πρώτα διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου,  μετά την εκλογή του οποίου συνεχίζεται υπό την προεδρία του η μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη, κατά σειρά, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή  Γενικού  Γραμματέα και Ταμία.
  Οι ιδιότητες αυτές (αξιώματα) ποτέ δεν μπορούν να αφορούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
  Για την εκλογή σε κάθε αξίωμα, κατά την ψηφοφορία αυτή, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
  Σε περίπτωση που η πρώτη αυτή ψηφοφορία δεν αναδείξει πλειοψηφήσαντα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, με υποψηφίους μόνο του δύο πλειοψηφήσαντες της πρώτης ψηφοφορίας.
  Ψηφοφορία για την εκλογή συμβούλου σε οποιοδήποτε επόμενο αξίωμα, διενεργείται μόνο εφόσον έχουν καλυφθεί τα προηγούμενα, κατά την προαναφερθείσα σειρά,  αξιώματα.
  Σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης συμβούλου σε κάποιο αξίωμα, ακόμα και μετά την επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων, η διαδικασία ψηφοφορίας διακόπτεται και επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η πλειοψηφία του Δ.Σ., και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε  (5) ημερών από την τελευταία συνεδρίαση.
  Κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις απαιτείται παρουσία  πέντε (5) τουλάχιστο μελών.
  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, μέσα σε δύο (2) μήνες, το πολύ, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων στις αρχαιρεσίες, τότε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει το διορισμό προσωρινής Διοίκησης.
  Αν μέσα στην προθεσμία των δέκα  (10) ημερών δεν κληθεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, για τη συγκρότηση σε σώμα, οι εκλεγέντες σύμβουλοι συνέρχονται αυτοδικαίως την 11η ημέρα από την ημέρα ανακήρυξης τους ως επιτυχόντων και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου, για την πραγματοποίηση της ανωτέρω συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα.
     Ο Γενικός Γραμματέας του αποχωρούντος Δ. Σ. παραδίδει στο νέο Δ. Σ. το Αρχείο, τη σφραγίδα, τα Βιβλία, το Ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου. Για την παράδοση και παραλαβή γίνεται ειδικό πρακτικό, αντίγραφο δε αυτού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του αποχωρούντος Δ. Σ.

  Άρθρο 16o: Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Δ.Σ.

  1. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει  των Νόμων και του Καταστατικού.
  2. Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες των  Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις τους, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, συντάσσει εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε χρόνου τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό παρελθούσας χρήσης καθώς και τον προϋπολογισμό της επομένης και λαμβάνει κάθε μέτρο κατάλληλο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
  3. Ζητεί από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας του Σωματείου τον διορισμό Πρωτοδίκη στις περιπτώσεις όπου, από την περί Σωματείων Νομοθεσία,  απαιτείται η παρουσία Πρωτοδίκη.
   4. Μπορεί να συστήσει Επιτροπές Μελέτης από τα μέλη του Σωματείου, οι οποίες μέσω του εκπροσώπου του  Δ.Σ. εισηγούνται τη λύση των διαφόρων θεμάτων.
  5. Υποβάλλει προς έγκριση στη  Γ.Σ.  Εσωτερικούς Κανονισμούς, που ρυθμίζουν κάθε θέμα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου και των Επιτροπών του (ως άρθρο 34 παραγρ.2  του παρόντος Καταστατικού)..
  6. Υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας και ενίσχυσης διωχθέντος για συνδικαλιστική δράση μέλους της Διοίκησης ή του Σωματείου και να καταγγέλλει τις παραβιάσεις των υπέρ των μελών του προστατευτικών διατάξεων.

  Άρθρο 17ο: Ευθύνη μελών Δ.Σ. - Απαγορεύσεις

  1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων των  Γ. Σ.  Κάθε διαφωνία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  2. Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και κάθε μέλος του Σωματείου δεν μπορεί να παρέχει με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτει συμβάσεις και να παρέχει κάθε μορφής υπηρεσίες, που αποβλέπουν στην είσπραξη κέρδους, προμηθείας κ.λ.π. από το Σωματείο.

  Άρθρο 18ο: Θητεία και αναπλήρωση μελών Δ.Σ.

  1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται διετής.
  2. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. (θανάτου, παραίτησης) ή σε περίπτωση κωλύματος πέραν του εξαμήνου καθώς και σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής επί 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, οπότε θεωρείται ότι το μέλος υπέβαλε παραίτηση, καλούνται από το Δ.Σ. δια του Προέδρου τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
  3. Σε περίπτωση προσωρινού μέχρις 6 μηνών δικαιολογημένου κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη με την ίδια διαδικασία για την προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν με την επιστροφή του κωλυομένου μέλους.
  4.  Αν λείπουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για να υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης απαρτίας, κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να ζητήσει το διορισμό προσωρινής Διοίκησης.
  5. Άσκηση καθηκόντων Διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του απαγορεύεται, όλες δε οι επιχειρούμενες δικαιοπραξίες είναι αυτοδίκαια άκυρες.


  Άρθρο 19ο:  Πειθαρχική τιμωρία μελών Δ.Σ.

  1. Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία έχουν ισχύ και για τα μέλη του Δ.Σ., αυτά υπόκεινται και στην ποινή της έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
  2.  Για την επιβολή της έκπτωσης, αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία
  επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά είτε 5 μελών του Δ.Σ. είτε του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου είτε τέλος της Ε. Ε.
  Στη Γενική Συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και απαιτείται για λήψη απόφασης πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκομένων.
  3.   Η ποινή αυτή επιβάλλεται στα μέλη του Δ.Σ. όταν συντρέχουν οι έξής λόγοι:
  -  Επίδειξη αδιαφορίας ως προς τις υποχρεώσεις τους, 
  - Χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους για επίτευξη προσωπικών ωφελειών,
  - Παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων,
  - Παράβαση όσων αναφέρονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού, η οποία   διαπιστώνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

  Άρθρο 20ο: Συνεδριάσεις Δ.Σ- Λήψη αποφάσεων

  1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ανά μήνα, σε έκτακτη δε κάθε φορά που συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή 3 μέλη του με έγγραφη αίτησή τους.
  2. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.
  3. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία 4 τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
  4.  Στις συνεδριάσεις συζητείται κάθε θέμα σχετικό με το Σωματείο, το οποίο έχει προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
     Θέματα τα οποία προτείνονται εγγράφως από μέλη του Σωματείου  συζητούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός μηνός από της υποβολής τους.
    Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη σειρά συζήτησης των θεμάτων η προτεραιότητα κανονίζεται με πλειοψηφία και στην επομένη συνεδρίαση εισάγονται κατά προτεραιότητα τα υπόλοιπα.
  5.  Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για την παρακολούθησή τους από τα μέλη του Σωματείου.  Το  Δ.Σ., όμως, μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία 5/7 των παρόντων μελών του, να συνεδριάσει "κεκλεισμένων των θυρών".

  Άρθρο 21ο: Αναδιάρθρωση  Δ.Σ.

  Αναδιάρθρωση του Δ.Σ. γίνεται πάντοτε από την ολομέλεια του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
  α) Ύστερα από παραίτηση μέλους του Δ.Σ
  β) Μετά από πρόταση (τεσσάρων)  4  τουλάχιστον μελών του  Δ.Σ.
  Η αναδιάρθρωση με αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους γίνεται κατά τα οριζόμενα στο ΄Άρθρο 18.


  Άρθρο 22ο:  Αρμοδιότητες Προέδρου.

  1. Το Σωματείο εκπροσωπείται σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες σχέσεις του, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και σε τρίτους, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Με εισήγηση του Προέδρου και μετά από απόφαση του Δ.Σ., μπορούν να ανατεθούν παρόμοιες αρμοδιότητες σε άλλα μέλη της Διοίκησης.
  2. Ο Πρόεδρος προβαίνει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., σε έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, κατάργηση δικών και συμβιβασμό. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος διορίζεται, μετά από εισήγηση του Προέδρου, με απόφαση του Δ.Σ.
  3. Το Σωματείο γενόμενο μέλος Διεθνών Επαγγελματικών Οργανώσεων εκπροσωπείται από τους  νομίμους εκπροσώπους του.
  4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία πρέπει να περιέχουν την επωνυμία του Σωματείου και τον αριθμό της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου που αναγνώρισε την ίδρυσή του και τον αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Επίσης μπορεί να ελέγχει την περιουσία του Σωματείου γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα στο Δ.Σ.
  5.  Αναπληρωτής του Προέδρου, σε κάθε αρμοδιότητα, είναι ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο πλειοψηφήσας από τους Συμβούλους στις αρχαιρεσίες που ανέδειξαν το Δ.Σ.

  Άρθρο 23ο: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα.

  1.  Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει και προσυπογράφει την αλληλογραφία του   
       Σωματείου.
  2. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και το Αρχείο.
  3.  Μεριμνά για την τήρηση των Βιβλίων και των πρακτικών των Γ. Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και του Μητρώου των μελών.
  4.  Συντάσσει και υποβάλλει στις εποπτεύουσες αρχές τα έγγραφα που ορίζει ο Νόμος.
  5.  Ενισχύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

  Άρθρο 24ο: Αρμοδιότητες Ταμία.

  1. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Σωματείου.
  2.  Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο ή τον
  αναπληρωτή του, τηρεί το Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών καθώς και το Βιβλίο
   Περιουσίας του Σωματείου.
  3.  Συντάσσει τον ισολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει στο Δ.Σ και την    Ε. Ε.  τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.
  4. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δ. Σ. εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Ιανουαρίου κάθε χρόνου.
  5. Καταθέτει σε Τράπεζα της Αθήνας κάθε ποσό που υπερβαίνει τα τριακόσια (300)  Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
  6. Αναλαμβάνει χρήματα βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους απευθυνομένης στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.
  7.  Είναι ατομικά υπεύθυνος για την κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου και μεριμνά για τη συντήρησή της.
  8.  Αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρο 25ο: Εξελεγκτική  Επιτροπή  (Ε.Ε.)

  Η  Ε.Ε. είναι τριμελής. Εκλέγεται με δύο αναπληρωματικά μέλη για θητεία δύο (2) ετών.
  Πρόεδρος της ορίζεται το πρώτο κατά σειράν επιτυχίας μέλος της.

  Άρθρο 26ο: Καθήκοντα Ε.Ε.

  1. Η Ε.Ε. ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
  2. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου κάθε χρόνου, μετά την κατάθεση του ισολογισμού και του απολογισμού και την υποβάλλει στο Δ.Σ. και τη  Γ.Σ. για έγκριση.
  3. Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα Βιβλία και στα άλλα δικαιολογητικά στοιχεία του Σωματείου.
  4. Δικαιούται να ζητήσει σύγκληση Γ.Σ. για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών.
    Το  Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός μηνός από την αίτηση της Ε.Ε.

  ΄Άρθρο 27ο: Αντιπρόσωποι Σωματείου σε ανώτερα όργανα

  Οι Αντιπρόσωποι  για τις υπερκείμενες  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους άλλους φορείς που το Σωματείο είναι μέλος, μετά από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης εκλέγονται από την εκάστοτε τακτική  Γ.Σ. για θητεία που προβλέπουν τα καταστατικά των Οργανώσεων στις οποίες εκπροσωπούν το Σωματείο.
  Οι  λοιποί  Αντιπρόσωποι για Συμβούλια και Επιτροπές άλλων Οργανώσεων, Επιχειρήσεων και Φορέων  εκλέγονται από το Δ.Σ. του Σωματείου με πλειοψηφία  2/3 των μελών του σε διάστημα ενός μηνός από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Σωματείου.
  Οι διατάξεις του Καταστατικού για την ψηφοφορία, τη σειρά επιτυχίας και τους αναπληρωματικούς ισχύουν ανάλογα. Οι Αντιπρόσωποι αναπληρώνονται όπως και τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.
  Άρθρο 28ο: Αρχαιρεσίες

  Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Σωματείου (Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπροσώπων του Σωματείου και λοιπά) διενεργούνται κάθε δύο (2) χρόνια, με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  Η ημέρα της διεξαγωγής τους ορίζεται από την τελευταία σε απαρτία  Γ. Σ. με θέμα τις αρχαιρεσίες και εντός σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της.
  Στην τακτική αυτή  Γ. Σ. στην οποία παρίσταται και Πρωτοδίκης (εφόσον ο Νόμος το ορίζει), εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη, η οποία μεριμνά για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
  Εφορευτική επιτροπή εκλέγεται κατά τον ίδιο τρόπο και στα περιφερειακά κέντρα τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα της εταιρείας και ο αριθμός των εργαζομένων είναι μεγαλύτερος των 8 ατόμων.

  Άρθρο 29ο: Διαδικασία ψηφοφορίας

  1.      Η  Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τελεί υπό την Προεδρία ή του πρώτου κατά σειράν επιτυχίας μέλους της ή Πρωτοδίκη (εφόσον ο Νόμος το ορίζει), εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών από την εκλογή της, γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του Σωματείου την ημερομηνία, τον τόπο, τον τρόπο και τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και παρέχει οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
  2.     Κάθε μέλος του Σωματείου, που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού και θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, υποβάλλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στην  Εφορευτική Επιτροπή,  η οποία και ανακηρύσσει τους υποψήφιους 8 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ των εκλογών. Δεν επιτρέπεται υποψηφιότητα παρά μόνον σε ένα όργανο.
  3. Τα μέλη του  Δ. Σ., της  Ε. Ε. και οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις και λοιπά, εκλέγονται με μυστική και καθολική ψηφοφορία.
  4.  Η εκλογή διενεργείται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει όλους
  τους υποψηφίους ενοποιημένους σε μία ομάδα για κάθε όργανο. Στον τίτλο κάθε οργάνου αναγράφεται ο αριθμός των εκλεγομένων μελών αντίστοιχα. Οι σταυροί προτίμησης  μπορεί να είναι  ίσοι με τον αριθμό των εκλεγομένων για κάθε όργανο μελών.
  Η έγκαιρη εκτύπωση και προσκόμιση του ψηφοδελτίου αποτελεί μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, οι σχετικές δε δαπάνες βαρύνουν το Ταμείο του Σωματείου και διατίθενται από τον Ταμία του απερχομένου  Δ. Σ.
  5. Η  Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία, εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού βάσει του Μητρώου Μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλομένη ένσταση
  6. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Το συμπληρωμένο με τους σταυρούς προτίμησης ψηφοδέλτιο, τοποθετείται από τον ψηφοφόρο μέσα σε ειδικό φάκελο ψηφοφορίας, ο οποίος είναι μονογραμμένος από την  Εφορευτική Επιτροπή και φέρει την σφραγίδα του Σωματείου. Οι φάκελοι κλείνονται καλώς και στη συνέχεια ρίχνονται σε ψηφοδόχο,  η οποία σφραγίζεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από την  Εφορευτική Επιτροπή, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.
  Τα μέλη που ψηφίζουν επιδεικνύουν το συνδικαλιστικό τους βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση απώλειας του συνδικαλιστικού τους βιβλιαρίου, μπορούν να ψηφίσουν εφόσον υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599/86, θεωρημένη  από δημόσια Αρχή ή τον εκάστοτε υπηρεσιακό προϊστάμενο του ψηφίζοντος.
  7. Σε περίπτωση παρουσίας στον τόπο της εκλογής και εκλογέων που δεν έχουν ακόμα ψηφίσει κατά την εκπνοή της καθορισμένης ώρας η ψηφοφορία παρατείνεται χωρίς διακοπή μέχρις ότου ψηφίσουν και αυτοί οι εκλογείς.
  8. Μέλη του Συλλόγου που εργάζονται σε Περιφερειακά Κέντρα τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100χλμ. από την έδρα της εταιρίας, μπορούν να ψηφίζουν στην έδρα των περιφερειακών κέντρων παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Προς τούτο η Εφορευτική Επιτροπή του κεντρικού καταστήματος φροντίζει ώστε πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τις εκλογές, να φτάσουν στα περιφερειακά κέντρα ψηφοδέλτια και επικυρωμένοι με τη σφραγίδα του σωματείου φάκελοι ψηφοφορίας στην εφορευτική επιτροπή του περιφερειακού κέντρου. Οι εφορευτικές επιτροπές των περιφερειακών κέντρων φροντίζουν ώστε οι φάκελοι ψηφοφορίας μαζί με τα επικυρωμένα και υπογεγραμμένα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής αποσταλούν στην κεντρική εφορευτική επιτροπή τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν από τις εκλογές του κεντρικού καταστήματος. Οι φάκελοι των περιφερειακών κέντρων μαζί με τα πρακτικά παραλαμβάνονται από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και φυλάσσονται με ευθύνη της. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας παρουσία όλης της Εφορευτικής Επιτροπής, οι σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας των περιφερειακών κέντρων ρίχνονται στην ψηφοδόχο. Τα μέλη που ψήφισαν με τον παραπάνω τρόπο, σημειώνεται ότι έλαβαν μέρος  στις αρχαιρεσίες. Οι επιστολές που θα φτάσουν αργότερα από την ημέρα της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και καταστρέφονται από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι επιστολές αυτές παραλαμβάνονται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και φυλάσσονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, οι φάκελοι ανοίγονται, παρουσία όλης της Εφορευτικής Επιτροπής, και οι σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας ρίχνονται στην ψηφοδόχο. Τα μέλη που ψήφισαν με τον παραπάνω τρόπο, σημειώνεται ότι έλαβαν μέρος  στις αρχαιρεσίες. Επιστολές που θα φτάσουν αργότερα από την ημέρα της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και καταστρέφονται από την Εφορευτική Επιτροπή.


  Άρθρο 30ο: Ανακήρυξη επιτυχόντων

  1. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή.   Η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τη διαλογή και αναγράφει τους σταυρούς προτίμησης κάθε υποψηφίου σε πίνακα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση από την  Εφορευτική  Επιτροπή.  
  2. Μετά τα παραπάνω η  Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, δηλ. επτά (7) μέλη για το  Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε., καθώς και τους τακτικούς αντιπροσώπους στις υπερκείμενες οργανώσεις (εφόσον οι εκλογές για την ανάδειξή τους διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου). Ανακηρύσσει επίσης τους επιλαχόντες για κάθε Όργανο (Διοίκηση Σωματείου, αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις) ως αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
  3. Η  Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει σε κάθε γραπτή ένσταση που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει σχέση τόσο με την ανακήρυξη των υποψηφίων όσο και με την όλη διαδικασία εκλογής και ανάδειξης των επιτυχόντων.
  4. Η  Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Διαλογής και Πρακτικό Ανακήρυξης Επιτυχόντων, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της.
  Στο Πρακτικό Διαλογής αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας όλα τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης τους οποίους πήραν.
  Στο Πρακτικό Ανακήρυξης Επιτυχόντων αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων  και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης. Αναπληρωματικά  μέλη του  Δ.Σ. είναι οι λοιποί υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό Διαλογής και  κατά την σειράν επιτυχίας τους.
  Αντίγραφα και των δύο Πρακτικών παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στον πρώτο κατά σειράν επιτυχίας Σύμβουλο.
  Μετά από οποιουδήποτε μέλους και εντός τριών ημερών από την υποβολή της χορηγείται υποχρεωτικά από το  Δ. Σ. του Σωματείου στον αιτούντα  αντίγραφο των Πρακτικών της  Εφορευτικής Επιτροπής.
  Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα παρουσίας κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου τους εξουσιοδοτημένου  σε απλό φύλλο χαρτιού.


  Άρθρο 31ο: Παράδοση εκλογικού υλικού

  Όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο Γενικό Γραμματέα του αποχωρούντος Δ. Σ. με απόδειξη παραλαβής.
   Ο Γενικός Γραμματέας υποχρεώνεται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με όλο το Αρχείο του Σωματείου στο νέο  Δ. Σ.

  Άρθρο 32ο: Τροποποίηση  Καταστατικού -  Διάλυση Σωματείου

  1.  Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται από τη Γ. Σ. ειδικά προς τούτο συγκαλουμένη, με απόφαση που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
  2.   Το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των (21) εικοσιενός.
  Μπορεί να αποφασισθεί οποτεδήποτε η διάλυση του Σωματείου μετά από απόφαση της  Γ. Σ. των μελών, που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
  Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών αλλά κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα, η οποία είναι υποχρεωμένη να την παραδώσει άμα τυχόν επανασυσταθεί το Σωματείο.
  Αν περάσει 15ετία από τη διάλυση του Σωματείου η Εθνική Τράπεζα παραδίδει την περιουσία του στο Χωριό ΣΟΣ Θεσσαλονίκης (Πλαγιαρίου).
  .
  Άρθρο 33ο: Συνεργασία με άλλες Οργανώσεις

  Μετά από απόφαση  της Γ. Σ., το Σωματείο μπορεί να εγγράφεται ή να υπάγεται σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που επιδιώκουν γενικά τους ίδιους σκοπούς ή να προβαίνει σε ίδρυση επαγγελματικών ενώσεων ή να προσχωρεί ή να αποχωρεί από αυτές. 
  Μπορεί επίσης το Σωματείο μετά από απόφαση του Δ. Σ. να συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους με αυτόν σκοπούς.

  Άρθρο 34ο:  Γενικές και  Προσωρινές Διατάξεις

  1.    Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από την περί Σωματείων κείμενη Νομοθεσία.
  2.   Το  Δ. Σ. υποχρεώνεται μέσα σε δέκα (10) μήνες από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό προς έγκριση από τη Γ. Σ., ο οποίος θα καθορίζει με λεπτομέρειες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου και τα της λειτουργίας των Οργάνων του Σωματείου.

  Άρθρο 35ο :  Τελικές  Διατάξεις

  1.    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησής του στο Βιβλίο Ανεγνωρισμένων  Σωματείων.
  2.   Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριανταπέντε (35) Άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί Επαγγελματικών Σωματείων,  εγκρίθηκε κατά την ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου της   14ης Μαΐου  2002, επικυρώθηκε από τα  ενενήντα πέντε   ( 95 )   ιδρυτικά  μέλη  του Σωματείου και υποβάλλεται προς έγκριση από το Πρωτοδικείο Αθηνών και καταχώρηση στο Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων.

   

   

   

  © Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services